آموزش مجازی توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران(آموزش آفلاین)

2,300,000 

 

مسئول دفتر با استفاده از معلومات و تجربیات اداری خود عهده دار بخشی از وظایف و مسئولیت های حوزه مدیریت میشود که تمامی اطلاعات مورد نیاز از طریق او به مدیر منتقل میشود و او در اولین گام باید یک فرد مورد اعتماد و راز دار باشد ،چرا که…

مقدار:

توضیحات

توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران

آموزش آنلاین توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران


 
نتایج نظرسنجی از مدیران
اهمیت مسئول دفتر
خصوصیات شخصی و شغلی مسئول دفتر
آداب معاشرت اداری
راه های کاهش استرس
اصول اخلاقی رفتار اجتماعی
اهمیت برقراری ارتباطات موثر در سازمان
روابط با مدیر
روابط با ارباب رجوع

آقای  کمال علوی

مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3 ساعت ویدیو آموزشی می باشد

کارجویان شغل مسئول دفتری ، مسئولان دفاتر ، مدیران و مسئولین آموزش سازمان ها

توانمندسازی مدیران در آموزش ، مشاوره ،توسعه و اجرا