دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

4,300,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای رحیم طاهر
ساعت :   _
تعداد جلسات : ٢ جلسه

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

محتوای دوره آیین نگارش : 


ابزارهای ایجاد ارتباط ،ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی
انواع ارتباط درون سازمانی (ارتباط عمودی و ارتباط افقی)
مکاتبات اداری و انواع آن
چند اصل مهم در نامه نگاری
شناخت جایگاه مخاطب نامه ها و تعابیر کاربردی لازم به تناسب جایگاه آنان
ویرایش نامه و انواع ویرایش (زبانی و فنی)
فن گزارش نویسی و انواع آن
نکات بسیار مهم در گزارش نویسی کاربردی
بخشنامه ها و انواع آن و هدف از صدور بخشنامه ها
دستورالعمل و نمونه هایی از آن
آیین نامه و نمونه هایی از آن
پرسش و پاسخ