آموزش مجازی آیین نگارش و مکاتبات اداری(وبینار آنلاین)

11,400,000 

تاریخ : ١٦ و ١٩ تیر
مدرس : آقای میلاد سمعی
ساعت :  ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی آیین نگارش و مکاتبات اداری : 


ابزارهای ایجاد ارتباط ،ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی
انواع ارتباط درون سازمانی (ارتباط عمودی و ارتباط افقی)
مکاتبات اداری و انواع آن
چند اصل مهم در نامه نگاری
شناخت جایگاه مخاطب نامه ها و تعابیر کاربردی لازم به تناسب جایگاه آنان
ویرایش نامه و انواع ویرایش (زبانی و فنی)
فن گزارش نویسی و انواع آن
نکات بسیار مهم در گزارش نویسی کاربردی
بخشنامه ها و انواع آن و هدف از صدور بخشنامه ها
دستورالعمل و نمونه هایی از آن
آیین نامه و نمونه هایی از آن
پرسش و پاسخ