وبینار آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

4,300,000 

تاریخ :  5 و 12 آذر

مدرس : آقای یاسر احسان  

ساعت  :   30;17- 30;13

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

• اهمیت و وظایف مدیریت منابع انسانی
• مروری بر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی
• فلسفه و اهداف ارزیابی عملکرد در سازمان ها
• کاربردهای ارزیابی عملکرد
• روش های متداول در ارزیابی عملکرد
• فرآیند مدیریت عملکرد
• ارزیابی 360 درجه
• سیستم پاداش در حوزه منابع انسانی
• جمع بندی نهایی