آموزش مجازی پویایی سازمانی و فردی(آموزش آفلاین)

2,000,000 

شکل گیری شخصیت فردی از سه جنبه زیستی و روانی و اجتماعی دارای دو بعد ارزشی است که اول بعد ارزش فردی و دوم بعد توانایی فردی است که انسان با این دو بعد ارزیابی می شود که این ارزیابی باید صادقانه باشد تا موجب اعتماد به نفس فرد و تشکیل دهنده حرمت شخصی برای فرد گردد.

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی پویایی سازمانی و فردی

احساس مفید بودن
سه مولفه نگرش
نیاز اساسی انسان براساس تئوری انتخاب
سارقین زمان
مدیریت استرس
برقراری ارتباط موثر

آقای دکتر منصور عزتی

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2:44 ساعت ویدیو آموزشی میباشد

مدیران سازمانها و شرکت ها