آموزش مجازی آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 14001(آموزش آفلاین)

2,200,000 

استانداردهای مدیریت زيست محیطی به این منظور تهيه شده اند كه عناصر یک سیستم مدیریت زیست محیطی موثر را برای سازمانها فراهم نمایند تا بتوانند با سایر الزامات مدیریت ادغام شوند و سازمانها را در دستیابی به اهداف زیست محیطی و اقتصادی ياری نمايند.

مقدار:

توضیحات

الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 14001

 

چرخه PDCA
بحران های زیست محیطی
تاثیر منفی فعالیت های صنعتی بر محیط زیست
مزایا و الزامات و استقرار EMS
چرخه بهبود
نحوه تدوین استاندارد ISO 14001
تعاریف و اصطلاحات استاندارد
جنبه زیست محیطی
پیامد زیست محیطی
دلایل استقرار ISO 14001
مشترکات بین استاندارد ISO 14000 & 9000
الزامات کلی و قانونی
مستندات و کنترل مدارک
آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
ارزیابی انطباق
عدم انطباق
خط مشی زیست محیطی
اهداف کلان، خرد و برنامه ها
منابع، وظایف، مسئولیت و اختیارات
آموزش، آگاهی و صلاحیت

آقای یاسر احسان

 مدت دوره آموزشی 24 ساعت که معادل 6 ساعت ویدیو آموزشی میباشد. 

مدیران ارشد، مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد و کلیه علاقمندان به موضوع دوره.

هدف كلی اين استاندارد، پشتیبانی از حفاظت محيط زيست و پیشگیری از آلودگی است به طوری كه با نيازهای اجتماعی، اقتصادی در تعامل باشد. اين استاندارد فقط الزاماتی را بيان می دارد تا برای مقاصد گواهی كردن، ثبت كردن و يا مقاصد خوداظهاری به طور عيني برای انجام مميزی مورد استفاده قرار گيرد.