دوره آموزشی الکترونیکی آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 14001

1,200,000 

استانداردهاي مديريت زيست محيطي به اين منظور تهيه شده اند كه عناصر يك سيستم مديريت زيست محيطي موثر را براي سازمانها فراهم نمايند تا بتوانند با ساير الزامات مديريت ادغام شوند و سازمانها را در دستيابي به اهداف زيست محيطي و اقتصادي ياري نمايند.

مقدار:

توضیحات


ISO 14001

آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001:2004

چرخه PDCA
بحران های زیست محیطی
تاثیر منفی فعالیت های صنعتی بر محیط زیست
مزایا و الزامات و استقرار EMS
چرخه بهبود
نحوه تدوین استاندارد ISO 14001
تعاریف و اصطلاحات استاندارد
جنبه زیست محیطی
پیامد زیست محیطی
دلایل استقرار ISO 14001
مشترکات بین استاندارد ISO 14000 & 9000
الزامات کلی و قانونی
مستندات و کنترل مدارک
آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
ارزیابی انطباق
عدم انطباق
خط مشی زیست محیطی
اهداف کلان، خرد و برنامه ها
منابع، وظایف، مسئولیت و اختیارات
آموزش، آگاهی و صلاحیت

آقای یاسر احسان

 مدت دوره آموزشی 24 ساعت که معادل 6 ساعت ویدیو آموزشی میباشد. 

مدیران ارشد، مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد و کلیه علاقمندان به موضوع دوره.

هدف كلي اين استاندارد، پشتيباني از حفاظت محيط زيست و پيشگيري از آلودگي است به طوري كه با نيازهاي اجتماعي، اقتصادي در تعامل باشد. اين استاندارد فقط الزاماتي را بيان مي دارد تا براي مقاصد گواهي كردن، ثبت كردن و يا مقاصد خوداظهاري به طور عيني براي انجام مميزي مورد استفاده قرار گيرد.