کتاب مفاهيم و روشهای كلی برنامه ريزی و كنترل توليد و موجودی ها در مدیریت صنعت نساجی

160,000 

 • هدف از برنامه ریزی و كنترل
 • ارتباط بین انواع اهداف مدیریتی
 • روشهای برنامه ریزی و كنترل تولید

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : جی ام آبوت

47 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مفاهيم و روشهای كلی برنامه ريزی و كنترل توليد و موجودی ها در مدیریت صنعت نساجی

آموزش آنلاین مدیریت تولید و عملیات

 • كلیات اهداف تولید
 • هدف از برنامه ریزی و كنترل
 • مسائل و مشكلات برنامه ریزی و كنترل تولید
 • مسائل و مشكلات كنترل موجودی
 • ارتباط بین انواع اهداف مدیریتی
 • روشهای برنامه ریزی و كنترل توليد
 • روشهای كنترل موجودی
 • عملیات برنامه ریزی و كنترل تولید و كنترل موجودی
 • مثال برای برنامه ریزی و كنترل تولید
 • مثال برای كنترل موجودی
 • مثال برای مدل مقدار سفارش اقتصادی
 • مثال برای تعیین مقدار سفارش
 • مثال برای محاسبه ذخيره ایمنی
 • نتيجه

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

482 صفحه

 

جي ام آبوت

صبا اسماعيلی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم