آموزش مجازی اصول مدیریت و سرپرستی تکمیلی(وبینار آنلاین)

5,800,000 

 تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای علی برزآبادی فراهانی

ساعت  :  ١٤ الی ١٨

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

آموزش آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی پیشرفته

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اصول مدیریت و سرپرستی : 

١) مسئولیت و نقش حرفه ای سرپرستان در تحقق اهداف و کسب مزیت رقابتی سازمان
٢) روش های انگیزش پرسنل و ارتقاء روحیه کار گروهی
٣) سازماندهی و برنامه ریزی در محیط کار
٤) تکنیک های مدیریت تعارض و حل موضوعات مورد اختلاف بین پرسنل تحت نظارت
٥) مهارت های کار تیمی و مشارکت کارکنان در ارائه ایده و خلاقیت و نوآوری
٦) چگونگی ایجاد ارتباطات سازنده کارکنان در جهت بهره وری سازمان
٧) مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری
٨) مهارت های مدیریت زمان
٩) روابط انسانی، تفویض اختیار
١٠) هدایت و رهبری اثربخش
١١) آموزش و توسعه منابع انسانی
١٢) مدیریت تغییر، علل مقاومت در برابر تغییر و راهبردهای مناسب رفتار در برابر تغییر
١٣) آشنایی با انواع طرح ریزی شغلی (چرخش شغلی، توسعه شغلی و غنی سازی شغلی) و اجرای آن در سازمان
١٤) نحوه صحیح ارزشیابی عملکرد کارکنان و روش های استفاده بهینه از توانمندی های کارکنان