آموزش مجازی اصول مدیریت و سرپرستی تکمیلی(وبینار آنلاین)

5,800,000 

 تاریخ :  ٢٧ و ٢٨ خرداد 

مدرس : آقای علی برزآبادی فراهانی

ساعت  :  ٩ الی ١٣

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره اصول مدیریت و سرپرستی : 

مسئولیت و نقش حرفه ای سرپرستان در تحقق اهداف و کسب مزیت رقابتی سازمان
روش های انگیزش پرسنل و ارتقاء روحیه کار گروهی
سازماندهی و برنامه ریزی در محیط کار
تکنیک های مدیریت تعارض و حل موضوعات مورد اختلاف بین پرسنل تحت نظارت
مهارت های کار تیمی و مشارکت کارکنان در ارائه ایده و خلاقیت و نوآوری
چگونگی ایجاد ارتباطات سازنده کارکنان در جهت بهره وری سازمان
مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری
مهارت های مدیریت زمان
روابط انسانی، تفویض اختیار
هدایت و رهبری اثربخش
آموزش و توسعه منابع انسانی
مدیریت تغییر، علل مقاومت در برابر تغییر و راهبردهای مناسب رفتار در برابر تغییر
آشنایی با انواع طرح ریزی شغلی (چرخش شغلی، توسعه شغلی و غنی سازی شغلی) و اجرای آن در سازمان
نحوه صحیح ارزشیابی عملکرد کارکنان و روش های استفاده بهینه از توانمندی های کارکنان