وبینار آموزشی مدیریت بحران و ایمن سازی

4,950,000 

تاریخ :  22 و 23 آذر

مدرس : آقای مهندس محمد رضا طوسی

ساعت  :   30;17- 30;13

تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره :

 تعاریف و مفاهیم کاربردی
 انواع وضعیت اضطراری
 مرکز مدیریت بحران
 سیستم فرماندهی بحران
 مدیریت بحران و پیمانکاران
 مدیریت حوادث شیمیایی
 مدیریت بحران و آتش سوزی در کارخانه ها
 نقش آموزش در مدیریت بحران
 مدیریت بحران و رفتارشناسی
 استانداردهای بین المللی و مدیریت بحران
 آمادگی جهت مقابله با شرایط اضطراری
 خصوصیات افراد گروه واکنش اضطراری
 ارزیابی بحران
 زلزله و پیامدهای آن در مراکز صنعتی و مهندسی زلزله
 مدیریت مقابله با زلزله در ساختمان های اداری
 تسونامی
 مدیریت مقابله با سیل در مراکز صنعتی
 روش اجرایی مقابله با بحران