وبینار آموزشی پیش بینی و کنترل ریسک های قراردادی

2,800,000 

تاریخ :18 و 25 آبان
مدرس آقای خسرو صالحی
ساعت : 17- 15
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

پیش بینی ریسک ها قبل از تنظیم قرارداد
تحقیقات حقوقی، اداری، فنی، مالی و اقتصادی و میدانی در خصوص اسناد و اموال و اشخاص
کنترل ریسک ها در متن قرارداد با (مکانیزم شروط ضمن عقد)
کنترل ریسک ها بعد از تنظیم قرارداد
مراقبت و نظارت در اجرای قرارداد، انحلال و تغییرات قرارداد