آموزش مجازی استاندارد آموزشی ISO 10015:2019 ( وبینار آنلاین )

5,800,000 

 تاریخ :   ٢٤ و ٣١ خرداد

 مدرس : آقای علیرضا دهقانی 

 ساعت  :  ٩ الی ١٣

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای استاندارد آموزشی ISO 10015:2019 :


• آشنایی با استانداردهای معتبر حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
• تاریخچه و کارکردهای استاندارد ایزو 10015
• تعیین نیازهای شایستگی (سازمانی، تیمی و فردی)
• سنجش شایستگی های فعلی و نیازهای توسعه ای
• مدیریت شایستگی و توسعه افراد
• برنامه ریزی شایستگی و توسعه افراد
• ساختار برنامه شایستگی و توسعه افراد
• اقدامات مربوط به شایستگی و توسعه افراد
• نقش ها و مسئولیت ها در مدیریت شایستگی و توسعه افراد
• ارزشیابی تأثیر برنامه مدیریت شایستگی و توسعه افراد
• تعیین شایستگی آینده و نیازهای توسعه افراد