وبینار آنلاین آموزشی : استاندارد آموزشی ISO 10015:2019

4,300,000 

 تاریخ :  16 و 23 آذر

 مدرس : آقای علیرضا دهقانی 

 ساعت  :  30;12- 30;8

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره :


• آشنایی با استانداردهای معتبر حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
• تاریخچه و کارکردهای استاندارد ایزو 10015
• تعیین نیازهای شایستگی (سازمانی، تیمی و فردی)
• سنجش شایستگی های فعلی و نیازهای توسعه ای
• مدیریت شایستگی و توسعه افراد
• برنامه ریزی شایستگی و توسعه افراد
• ساختار برنامه شایستگی و توسعه افراد
• اقدامات مربوط به شایستگی و توسعه افراد
• نقش ها و مسئولیت ها در مدیریت شایستگی و توسعه افراد
• ارزشیابی تأثیر برنامه مدیریت شایستگی و توسعه افراد
• تعیین شایستگی آینده و نیازهای توسعه افراد