وبینار آنلاین آموزشی قانون مبارزه با پولشویی

2,800,000 

تاریخ : 20 مهر
مدرس آقای محسن اشکبار
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : 1 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای وبینار : 

• تاریخچه پولشویی
• ویژگی ها و مراحل آن
• تأثیرات آن بر اقتصاد و جامعه
• اقدامات حقوقی بین المللی و داخلی علیه پولشویی
• قانون مبارزه با پولشویی
• چک لیست بازرسان مبارزه با پولشویی
• جمع بندی نهایی