کتاب اقتصاد مدیریت و استراتژی کسب و کار 2

150,000 

در فصل های پیشین، ما ماهیت صنایع را مورد آزمون قرار دادیم و مشاهده کردیم که صنایع از لحاظ ساختارها،رفتارها و عملکردهایشان متفاوت هستند. در این فصل ما تولید و قیمت بهینه را مشخص میکنیم و تصمیمات مدیران در خصوص اقدام به تبلیغات را در هریک از محیط های رقابت کامل، انحصاری،رقابت انحصاری تعیین میکنیم.

 نویسنده :         میشل آر بای
 مترجم   :          عبدالله رحیم لوی بنیس

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل هشتم / مدیریت در بازارهای رقابتی، انحصاری و رقابت انحصاری

فصل نهم / مدل های اصلی انحصار چندجانبه

فصل دهم / تئوری بازی در حوزه انحصار چند قطبی

فصل یازدهم / راهبردهای قیمت گذاری برای بنگاه های با قدرت بازار

فصل دوازدهم / اقتصاد اطلاعات

فصل سیزدهم / مباحث پیشرفته در راهبرد کسب و کار

فصل چهاردهم / توصیه های مدیریتی به دولت در زمینه بازار

 


انتشارات کتاب مهربان

 

9_76_978-600-5823
472 صفحه
 نویسنده :         میشل آر بای
 مترجم   :          عبدالله رحیم لوی بنیس
چاپ اول  1391

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg