آموزش الکترونیکی مدیریت تعارض

820,000 

تعارض در سازمان یک واقعیت عینی است و برخلاف تصور منفی مدیران سنتی که عقیده دارند تعارض همواره توسط افراد مشکل آفرین و یا به دلیل مدیریت ضعیف در سازمان شکل می گیرد و باید تا حد امکان از آن احتراز شود، تعارض نشانه سلامت سازمان است و ضرورتا امری منفی نیست بلکه حد متوسطی از آن می تواند موجب بالا بردن سطح عملکرد سازمان شود. از این رو مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در جهت آشنا کردن مدیران با سبک ها و استراتژی های مدیریت و کنترل تعارض در جهت کمک به حل تعارض و بهبود عملکرد سازمان مبادرت به تولید این دوره الکترونیکی نموده است.

مقدار:

توضیحات


مفهوم تعارض

تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب

انواع تعارض

علل بروز تعارض در سازمان

موقعیت های تعارض آمیز

مراحل فرآیند تعارض

سطوح تعارض

تعارض میان فردی

تعارض درون سازمانی

سلسله مراتب تعارض میان گروهی

مدیریت تعارض

تفاوتهای تفویض اختیار و توانمندسازی

کلیدهای سه گانه توانمندسازی

سبکها و استراتژی های مدیریت تعارض

 

آقای شیخ الاسلامی

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

مدیران عامل، مدیران منابع انسانی، مدیران ارشد و میانی سازمانها، سرپرستان و کلیه علاقمندان به موضوع دوره

تعارض در سازمان یک واقعیت عینی است و برخلاف تصور منفی مدیران سنتی که عقیده دارند تعارض همواره توسط افراد مشکل آفرین و یا به دلیل مدیریت ضعیف در سازمان شکل می گیرد و باید تا حد امکان از آن احتراز شود، تعارض نشانه سلامت سازمان است و ضرورتا امری منفی نیست بلکه حد متوسطی از آن می تواند موجب بالا بردن سطح عملکرد سازمان شود. از این رو مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در جهت آشنا کردن مدیران با سبک ها و استراتژی های مدیریت و کنترل تعارض در جهت کمک به حل تعارض و بهبود عملکرد سازمان مبادرت به تولید این دوره الکترونیکی نموده است.