کتاب بازاریابی پرمحتوا

790,000 

 • فصل اول: بازاریابی محتوایی چیست ؟
 • فصل دوم: تاریخچه بازاریابی محتوایی
 • فصل سوم : چرا بازاریابی محتوایی ؟
 • فصل چهارم: مدل کسب و کار بازاریابی محتوایی
 • فصل پنجم: چارچوب کسب و کار بازاریابی محتوایی
 • فصل ششم: شرکت‌های رسانه‌ای آینده
 • فصل هفتم: درستی بیشتر یا کمتر
 • فصل هشتم : بازاریابی محتوایی تحسین یرانگیز چیست ؟
 • فصل نهم : هدف حق اشتراک
 • فصل دهم : پرسونای مخاطب
 • فصل یازدهم : نعریف چرخه تعامل
 • فصل دوازدهم : تعریف جاویژه محتوا
 • فصل سیزدهم : بیانیه ماموریت بازاریابی محتوایی
 • فصل چهاردهم : تدوین تقویم محتوا
 • فصل پانزدهم : مدیریت فرآیند تولید محتوا
 • فصل شانزدهم : انواع محتوا
 • فصل هفدهم : یاقتن دارایی‌های محتوایی
 • فصل هجدهم : استخراج محتوا از کارکنان
 • فصل نوزدهم : پلت فرم محتوا
 • فصل بیستم : برنامه کانال های توضیع محتوا در عمل
 • فصل بیست و یکم : رسانه های اجتماعی برای بازاریابی محتوایی
 • فصل بیست و دوم : سایر روش های ترویج محتوا
 • فصل بیست سوم : بهره برداری از مدل تاثیرگذاران اجتماعی برای بازاریابی محتوایی
 • فصل بیست چهارم : سنجش تاثیر بازاریابی محتوایی
 • فصل بیست وپنجم : سیر تکاملی داستان تحسین برانگیز

انتشارات آریانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: بازاریابی محتوایی چیست ؟
 • فصل دوم: تاریخچه بازاریابی محتوایی
 • فصل سوم : چرا بازاریابی محتوایی ؟
 • فصل چهارم: مدل کسب و کار بازاریابی محتوایی
 • فصل پنجم: چارچوب کسب و کار بازاریابی محتوایی
 • فصل ششم: شرکت‌های رسانه‌ای آینده
 • فصل هفتم: درستی بیشتر یا کمتر
 • فصل هشتم : بازاریابی محتوایی تحسین یرانگیز چیست ؟
 • فصل نهم : هدف حق اشتراک
 • فصل دهم : پرسونای مخاطب
 • فصل یازدهم : تعریف چرخه تعامل
 • فصل دوازدهم : تعریف جاویژه محتوا
 • فصل سیزدهم : بیانیه ماموریت بازاریابی محتوایی
 • فصل چهاردهم : تدوین تقویم محتوا
 • فصل پانزدهم : مدیریت فرآیند تولید محتوا
 • فصل شانزدهم : انواع محتوا
 • فصل هفدهم : یاقتن دارایی‌های محتوایی
 • فصل هجدهم : استخراج محتوا از کارکنان
 • فصل نوزدهم : پلت فرم محتوا
 • فصل بیستم : برنامه کانال های توضیع محتوا در عمل
 • فصل بیست و یکم : رسانه های اجتماعی برای بازاریابی محتوایی
 • فصل بیست و دوم : سایر روش های ترویج محتوا
 • فصل بیست سوم : بهره برداری از مدل تاثیرگذاران اجتماعی برای بازاریابی محتوایی
 • فصل بیست چهارم : سنجش تاثیر بازاریابی محتوایی
 • فصل بیست وپنجم : سیر تکاملی داستان تحسین برانگیز

انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-96-4
383 صفحه
جو پولیزی
سجاد بهجتی
چاپ دوم 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg