آموزش مجازی تهیه و تدوین صورت های مالی و یادداشت های همراه(آموزش آفلاین)

1,800,000 

گزارشات مالی هر شرکت به عنوان ستون فقرات هر شرکت بوده و کوچکترین نقص و ایرادی در آن باعث به وجود آمدن مشکلات بزرگ در زمینه مالی برای شرکت می شود. دوره مهارتی تهیه و تدوین صورتهای مالی و یادداشت های همراه نیز به همین منظور به همین تدوین و طراحی شده است.

مقدار:

توضیحات

تهیه و تدوین صورت های مالی

تاریخچه حسابداری

تعریف حسابداری

مفاهیم اولیه گزارشگری مالی

انواع گزارشات مالی در قالب استانداردهای حسابداری شماره 1 و 2

تهیه و تدوین صورتهای مالی

 

جناب آقای حر شعبانپور

مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 2:19 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه افراد علاقمند به موضوع دوره اعم از کارکنان و دانشجویان