آموزش مجازی کیفیت زندگی کاری(آموزش آفلاین)

1,600,000 

فلسفه وجودی سازمان، متکی به حیات انسان است. انسانها در کالبد سازمانها روح میدمند، آن را به حرکت در میآورند و اداره میکنند. سازمانها بدون وجود انسان نه تنها مفهومی نخواهند داشت، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. پس موفقیت سازمانها به طور مستقیم به استفاده اثربخش از منابع انسانی متکی به علوم رفتاری کاربردی بستگی دارد.

مقدار:

توضیحات

کیفیت زندگی کاری

ضرورت دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری

تعریف زندگی کاری

انتظارات کارکنان در مدل کیفیت زندگی کاری

عوامل موثر در ارتقاء کیفیت زندگی کاری

راهکارهای خودانگیزشی در ارتقاء سطح کیفیت زندگی کاری

 

آقای شیخ الاسلامی

مدت دوره آموزشی 6ساعت که معادل 2:12 ساعت ویدیو آموزشی میباشد

کلیه افراد علاقمند به موضوع دوره