کتاب تئوری و عملی علم مواد

65,000 

یازده فصل این کتاب،برمواد فلزی و آلیاژهای آن تمرکز دارد که از لحاظ ساختاری ساده ترین مواد هستند.پنج فصل بعد به مواد سرامیکی،پلیمر ها و کامپوزیتها میپردازد.موضوعاتی مانند : مواد نو،مطالعه موردی مربوط به شکست محور عقب خودرو،سینتیک دگرگونی فازی،نانو لوله های کربنی،نفوذ در مواد یونی،نقص در پلیمر ها و نفوذ در مواد پلیمری از جمله قسمت های جدید است.

نویسنده :       W.D Callister (ویلیام کلیستر)
 مترجم  :    مهندس مسعود بینش

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

فصل یکم / مقدمه

فصل دوم / ساختار اتمی و پیوندی بین اتمی

فصل سوم / ساختاری بلوری جامدات

فصل چهارم / نقص در جامدات

فصل پنجم / نفوذ

فصل ششم / خواص مکانیکی فلزات

فصل هفتم / نابجایی ها و مکانیسمهای استحکام دهی

فصل هشتم / شکست

فصل نهم / نمودارهای فازی

فصل دهم / دگرگونی فازی فلزات

فصل یازدهم / فرآیندها و کاربردهای آلیاژهای فلزی

فصل دوازدهم / ساختار و خواص سرامیکها

فصل سیزدهم / تولید و کاربرد سرامیکها

فصل چهاردهم / ساختار پلیمر ها

فصل پانزدهم / خواص،کاربرد و فرآیند های تولید پلیمر

فصل شانزدهم / کامپوزیتها

فصل هفدهم / خوردگی مواد

فصل هجدهم /  خواص الکتریکی

فصل نوزدهم /  خواص حرارتی

فصل بیستم /  خواص مغناطیسی

فصل بیست و یکم /  خواص نوری

فصل بیست ودوم /  جنبه های اقتصادی زیست محیطی و اجتماعی در مهندسی و علم مواد CD ضمیمه


انتشارات نشر طراح
978-964-2917-17-4
352 صفحه
نویسنده :       W.D Callister (ویلیام کلیستر)
 مترجم  :    مهندس مسعود بینش
چاپ دوم  1387

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg