کتاب راهنمای مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

100,000 

بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی ،تکنولوژی کلیدی قرن حاضر  زمینه ی میان رشته ای،چند موضوعی و بین موضوعی است که امروزه بیشتر از رشته های علمی دیگر به آن پرداخته شده است.در مباحث طرح شده در این نوع فناوری از علوم زیستی مختلفی استفاده شده است.

نویسنده :      Rolf D. Schmid
 مترجم   :    مهندس جعفر وطن خواه دولت سرا

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول : بیوتکنولوژی پایه

فصل اول /  سیر تاریخی پیشرفتهای بیوتکنولوژی

فصل دوم /  بیوتکنولوژی مواد غذایی

فصل سوم /  الکل ها اسید ها و آمینو اسید ها

فصل چهارم /  آنتی بیوتیکها

فصل پنجم /  مواد زیستی با عملکرد ویژه

بخش دوم : بیوتکنولوژی کاربردی

فصل ششم /  آنزیمها

فصل هفتم /  مخمر نانوایی و تکنولوژیهای تک سلولی

فصل هشتم /  بیوتکنولوژی و فرآیندهای محیط زیست

فصل نهم /  بیوتکنولوژی پزشکی

فصل دهم /  کاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزی و دامپروری

 

بخش سوم : مبانی بیوتکنولوژی مدرن

فصل یازدهم /  مبانی میکروبیولوژی بیوتکنولوژی

فصل دوازدهم /  مبانی فرآیندهای بیو مهندسی مورد استفاده در بیوتکنولوژی

فصل سیزدهم /  مبانی ژنتیک مولکولی

بخش چهارم : مباحث نوین

فصل چهاردهم /  مباحث نوین در ژنتیک جدید

فصل پانزدهم /  دیدگاههای ایمنی، اخلاقی و اقتصادی در مهندسی ژنتیک


انتشارات نشر طرح
978-964-2917-00-6
286 صفحه
نویسنده :      Rolf D. Schmid
 مترجم   :    مهندس جعفر وطن خواه دولت سرا
چاپ اول  1386

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg