کتاب راهنمای مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

100,000 

بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی ،تکنولوژی کلیدی قرن حاضر  زمینه ی میان رشته ای،چند موضوعی و بین موضوعی است که امروزه بیشتر از رشته های علمی دیگر به آن پرداخته شده است.در مباحث طرح شده در این نوع فناوری از علوم زیستی مختلفی استفاده شده است.


نویسنده :      Rolf D. Schmid
 مترجم   :    مهندس جعفر وطن خواه دولت سرا

ناموجود

توضیحات

کتاب راهنمای مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

 اول : بیوتکنولوژی پایه

سیر تاریخی پیشرفتهای بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی مواد غذایی

الکل ها اسید ها و آمینو اسید ها

آنتی بیوتیکها

مواد زیستی با عملکرد ویژه

 دوم : بیوتکنولوژی کاربردی

آنزیمها

مخمر نانوایی و تکنولوژیهای تک سلولی

بیوتکنولوژی و فرآیندهای محیط زیست

بیوتکنولوژی پزشکی

کاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزی و دامپروری

 

 سوم : مبانی بیوتکنولوژی مدرن

مبانی میکروبیولوژی بیوتکنولوژی

مبانی فرآیندهای بیو مهندسی مورد استفاده در بیوتکنولوژی

مبانی ژنتیک مولکولی

 چهارم : مباحث نوین

مباحث نوین در ژنتیک جدید

دیدگاههای ایمنی، اخلاقی و اقتصادی در مهندسی ژنتیک

انتشارات نشر طرح

978-964-2917-00-6
286 صفحه
نویسنده :      Rolf D. Schmid
 مترجم   :    مهندس جعفر وطن خواه دولت سرا
چاپ اول  1386

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم