کتاب سختی کارهای سخت

1,180,000 

ســختی کار، تعییــن هدفــی بــزرگ، مهیــج و بی با کانه نیســت؛ ســختی
کار، اخــراج آدمهــا به خاطــر نرســیدن به آن هدف بزرگ اســت. ســختی
کار، اســتخدام آدمهای عالی نیســت؛ ســختی کار وقتی اســت که این
»آدمهای عالی« کم کم خود را محق میدانند و چیزهای نامعقول طلب
میکنند. ســختی کار، چیدن ســاختار ســازمانی نیســت؛ ســختی کار،
برقــراری ارتبــاط بیــن آدمهــا در ســاختاری اســت کــه طراحــی کرده اید

نویسنده : بن هاروویتز
 مترجم : سعید قدوسی نژاد

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 از کمونیست تا سرمایه گذار خطرپذیر
 جان سالم به در خواهم برد
 این بار با احساس
 وقتی چیزها به هم میریزد
مواظب افراد، محصولات و منفعتت باش؛ به همین ترتیب

جریان کسب و کار در جریان

رهبری کردن، حتی وقتی نمیدانی کجا داری میروی؟

قانون اول کارآفرینی : هیچ قانونی وجود ندارد

پایان آغاز

 


انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-21-6
374 صفحه
نویسنده : بن هاروویتز
 مترجم : سعید قدوسی نژاد
چاپ چهارم 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg