کتاب سختی کارهای سخت

2,080,000 

ســختی کار، تعییــن هدفــی بــزرگ، مهیــج و بی با کانه نیســت؛ ســختی کار، اخــراج آدمهــا به خاطــر نرســیدن به آن هدف بزرگ اســت. ســختی کار، اســتخدام آدمهای عالی نیســت؛ ســختی کار وقتی اســت که این ” آدمهای عالی” کم کم خود را محق میدانند و چیزهای نامعقول طلب میکنند. ســختی کار، چیدن ســاختار ســازمانی نیســت؛ ســختی کار، برقــراری ارتبــاط بیــن آدمهــا در ســاختاری اســت کــه طراحــی کرده اید


نویسنده : بن هاروویتز
 مترجم : سعید قدوسی نژاد

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب سختی کارهای سخت

 از کمونیست تا سرمایه گذار خطرپذیر
 جان سالم به در خواهم برد
 این بار با احساس
 وقتی چیزها به هم میریزد
مواظب افراد، محصولات و منفعتت باش؛ به همین ترتیب

جریان کسب و کار در جریان

رهبری کردن، حتی وقتی نمیدانی کجا داری میروی؟

قانون اول کارآفرینی : هیچ قانونی وجود ندارد

پایان آغاز

 

انتشارات آریانا قلم

978-600-7677-21-6
374 صفحه
نویسنده : بن هاروویتز
 مترجم : سعید قدوسی نژاد
چاپ چهارم 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم