کتاب فرآیند كاربردی مدیریت ریسک پروژه

370,000 

خود آموز نرم افزار pert master

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تالیف : رسول عبدالمحمدی

45 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت ریسک پروژه

 

 • فرآیند کاربردی مدیریت ریسک پروژه
 • برنامه ریزی مدیریت ریسک
 • شناسایی عدم قطعیت ها
 • شناسایی و دسته بندی فرصت ها و تهدیدها
 • واکاری(Analyze) فرصت ها و تهدیدها
 • پاسخ به فرصت ها و تهدیدها
 • کنترل و پایش فرصت ها و تهدیدها
 • خودآموز Pertmaster
 • خودآموز برنامه ریزی
 • خودآموز ریسک (بخش نخست)
 • خودآموز ریسک (بخش دوم)
 • خودآموز اجرای ریسک سریع (Quick Risk)
 • جریان نقدی (Cash Flow)
 • خودآموز ثبت ریسک
 • خودآموز استفاده از فایل XER
 • خودآموز خواندن پروژه از پایگاه داده های پریماورا
 • خودآموز ریسک P3
 • خودآموز ریسک MSP
 • خودآموز ماکرو

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-284-140-0

 

280 صفحه

 

رسول عبدالمحمدی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم