کتاب مبانی ارزیابی پروژه و آموخته ها

78,000 

پیش گفتار هدف کتاب حاضر این است که یک راهنمای عملی برای هدایت آموخته های پروژه در اختیار گذارد. این کتاب به منظور مشارکت فعال در هدایت ارزیابی پروژه ها و آموخته ها، ابزارها و تکنیک هایی فراهم می سازد. کتاب حاضر بر اصول هدایت ارزیابی پروژه ها بنا شده است. این اصول توسط هیات های آموزشی اصلی در زمینه مدیریت پروژه نظیر انجمن مدیریت پروژه و استاندارد پروژه در محیط کنترل شده، پیشنهاد شده اند. مفاهیم ارائه شده در این متن، منطقی هستند و به وسیله جامعه مدیریت پروژه مخصوصا مدیران پروژه تایید شده به کار گرفته می شوند


نویسنده : ویلیس اچ.توماس
مترجم  : عبدالكريم پهلوانی

ناموجود

توضیحات

 مروری كلی بر مديريت پروژه

 مبانی ارزيابی

 فرآيند آموخته ها

 مخازن و سيستم های پشتيبانی از آموخته ها

 بهترين شيوه ها و بهينه كاوی

 مطالعات موردی

 سناريوهای آموخته ها در زندگی واقعی

 ظرفيت سازی از طريق ارزيابی

 مديريت ارزيابی پروژه

انتشارات کتاب مهربان

978-600-5823-72-1
197 صفحه
نویسنده : ویلیس اچ.توماس
مترجم  : عبدالكريم پهلوانی
چاپ اول  1391

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم