کتاب مبانی ارزیابی پروژه و آموخته ها

78,000 

پیش گفتار هدف کتاب حاضر این است که یک راهنمای عملی برای هدایت آموخته های پروژه در اختیار گذارد. این کتاب به منظور مشارکت فعال در هدایت ارزیابی پروژه ها و آموخته ها، ابزارها و تکنیک هایی فراهم می سازد. کتاب حاضر بر اصول هدایت ارزیابی پروژه ها بنا شده است. این اصول توسط هیات های آموزشی اصلی در زمینه مدیریت پروژه نظیر انجمن مدیریت پروژه و استاندارد پروژه در محیط کنترل شده، پیشنهاد شده اند. مفاهیم ارائه شده در این متن، منطقی هستند و به وسیله جامعه مدیریت پروژه مخصوصا مدیران پروژه تایید شده به کار گرفته می شوند

نویسنده : ویلیس اچ.توماس
مترجم  : عبدالكريم پهلوانی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول : مروری كلی بر مديريت پروژه

فصل دوم : مبانی ارزيابی

فصل سوم : فرآيند آموخته ها

فصل چهارم : مخازن و سيستم های پشتيبانی از آموخته ها

فصل پنجم : بهترين شيوه ها و بهينه كاوی

فصل ششم : مطالعات موردی

فصل هفتم : سناريوهای آموخته ها در زندگی واقعی

فصل هشتم : ظرفيت سازی از طريق ارزيابی

فصل نهم : مديريت ارزيابی پروژه


انتشارات کتاب مهربان
978-600-5823-72-1
197 صفحه
نویسنده : ویلیس اچ.توماس
مترجم  : عبدالكريم پهلوانی
چاپ اول  1391

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg