کتاب مدل 34000 منابع انسانی(جایزه 34000)

2,250,000 

براساس مدل 34000 میتوان وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی در شرکت را بررسی و پروژه ها و اقدامات بهبود و توسعه آنها را فراهم کرد و یک فرهنگ تعالی و کمال را در سازمان ایجاد کرد. سلسه مراتبی بودن و نیز تعریف دقیق اقدامات و توانمندی هایی که شرکت ها در هر سطح برای اجرا  و ارتقاء سیستم منابع انسانی بدان نیازمندند، از جمله مهمترین ویژگی های این استاندارد است.


نویسندگان :   آرین قلی پور             ندا محمد اسماعیلی               افشین دبیری

2 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کلیات مدل 34000

فرآیندهای منابع انسانی

نتایج و نگرش های منابع انسانی

سنجه های مدیریت منابع انسانی براساس مدل 34000

پیاده سازی مدل 34000 در عمل

کدهای رفتاری جایزه 34000

شناسنامه فرآیندهای منابع انسانی استاندارد 34000

 

انتشارات کتاب مهربان

1_314_407_600_978
321 صفحه
نویسندگان :   آرین قلی پور             ندا محمد اسماعیلی               افشین دبیری
چاپ سیزدهم  1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم