کتاب مدیریت دانش بازاریابی

115,000 

توسعه سیستم های مدیریت دانش در شرکت ها به بهبود تصمیم گیری،تقویت خلاقیت و توان هماهنگ شدن با تغییرات،کمک شایانی می کند.واحد های بازاریابی در هر سازمان یکی از مهمترین استفاده کنندگان دانش هستند و توسعه روزافزون سیستم های اطلاعاتی مدیریت،قابلیت استفاده از داده های مشتریان را در قالب پایگاه های بزرگ داده فراهم می کند.

 نویسندگان :     فریبرز رحیم نیا             علیرضا حدادیان

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل 1 / مفاهيم بازاريابی

فصل 2 / بازارگرايی و دانش سازمانی

فصل 3 / دانش سازمانی و دانش بازاريابی

فصل 4 / دانش بازاريابی : الگوی مديريتی

فصل 5 / ظهور دانش بازاريابی

فصل 6 / توليد دانش بازاريابی

فصل 7 / تسهيم و استفاده از دانش بازاريابی

فصل 8 / نتيجه گيری : استراتژی مديريت دانش بازاريابی و نقش های جديد براي بخش بازاريابی


انتشارات مرندیز
978-600-106-322-0
202 صفحه
 نویسندگان :     فریبرز رحیم نیا             علیرضا حدادیان
چاپ اول  1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg