کتاب مبانی مدیرت رفتاری سازمانی

400,000 

 • فصل اول: کلیات رفتار سازمانی
 • فصل دوم: رفتار سلزمانی در سطح جهانی
 • فصل سوم : مبانی رفتار فرد
 • فصل چهارم: انگیزش
 • فصل پنجم: تصمیم گیری
 • فصل ششم: مبانی رفتار گروه
 • فصل هفتم: شناخت تیم
 • فصل هشتم : ارتباطات
 • فصل نهم : رهبری
 • فصل دهم : قدرت و سیاست
 • فصل یازدهم : تعارض
 • فصل دوازدهم : ساختار سازمانی
 • فصل سیزدهم : طرح ریزی شغل
 • فصل چهاردهم : ارزیابی عملکرد
 • فصل پانزدهم: فرهنگ سازمانی
 • فصل شانزدهم : تغییر و بهبود سازمانی

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: کلیات رفتار سازمانی
 • فصل دوم: رفتار سلزمانی در سطح جهانی
 • فصل سوم : مبانی رفتار فرد
 • فصل چهارم: انگیزش
 • فصل پنجم: تصمیم گیری
 • فصل ششم: مبانی رفتار گروه
 • فصل هفتم: شناخت تیم
 • فصل هشتم : ارتباطات
 • فصل نهم : رهبری
 • فصل دهم : قدرت و سیاست
 • فصل یازدهم : تعارض
 • فصل دوازدهم : ساختار سازمانی
 • فصل سیزدهم : طرح ریزی شغل
 • فصل چهاردهم : ارزیابی عملکرد
 • فصل پانزدهم: فرهنگ سازمانی
 • فصل شانزدهم : تغییر و بهبود سازمانی

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-222-5
136صفحه
امیر حسام شهسواری
چاپ اول 1401

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg