کتاب کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری

240,000 

 • حقوق مردم
 • فناوری اطلاعات و خدمات اداری
 • انتصاب و ارتقاء شغلی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: محمدعلی روح الهی

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری

 • فصل اول /  تعاریف سازمانی
 • فصل دوم /  راهبردها و فن آوری وظایف دولت
 • فصل سوم /  حقوق مردم
 • فصل چهارم /  ساختار سازمانی
 • فصل پنجم /  فناوری اطلاعات و خدمات اداری
 • فصل ششم /  ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی
 • فصل هفتم /  استخدام
 • فصل هشتم /  انتصاب و ارتقاء شغلی
 • فصل نهم /  توانمندسازی کارمندان
 • فصل دهم /  حقوق و مزایا
 • فصل یازدهم /  ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
 • فصل دوازدهم /  حقوق و تکالیف کارمندان
 • فصل سیزدهم /  تامین اجتماعی
 • فصل چهاردهم /  شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 • فصل پانزدهم  / مقررات مختلف


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

203 صفحه

 

محمدعلی روح الهی

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg