آموزش مجازی آیین دادرسی مالیاتی(وبینار آنلاین)

7,500,000 

تاریخ : ١١ مرداد
مدرس : سرکار خانم فاطمه رحمتی
ساعت : ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ١ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی آیین دادرسی مالیاتی :

١) اهداف آیین دادرسی کار

٢) ویژگی های مقررات دادرسی کار

٣) سازمان دادرسی قضاوتی حل اختلاف کار

٤) صلاحیت مراجع حل اختلاف کار

٥) وکالت در مراجع حل اختلاف کار

مقررات خاص دادرسی و کار ناظر بر :

٦) دادخواست و دادخواست الکترونیک

٧) ابلاغ

٨) جلسه رسیدگی و حقوق اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی

٩) تجدید جلسه

١٠) ایرادات رسیدگی و دفاع خوانده

١١) ادامه اثبات دعوا

١٢) ختم مذاکرات و ختم دادرسی

١٣) صدور و ابلاغ رای

١٤) اعتراض به رای(تجدید نظر و فرجام خواهی)

١٥) سهو قلم

١٦) نحوه اجرای رای