آموزش مجازی بهبود سیستم ها و روش ها(آموزش آفلاین)

1,800,000 

رویکرد سیستمی در جهان امروز که هر روز آن شاهد پیشرفت و به روز رسانی تکنولوژی هستیم به امری حیاتی بدل میشود. دوره سلسله مراتب سازمانی روبه اتمام است و سیستماتیک کردن خدمات برای بهبود کیفیت خدمات به مشتریان و مردم به امری الزامی تبدیل شده است.

برخی از وظایف تجزیه و تحلیل سیستم :

کمک به بهبود و اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن ارائه خدمات به مردم

بازخورد مدیریت اسناد و بایگانی سیستم اسناد و مدارک

جلوگیری از دوباره کاری

کاهش ضایعات

 

مقدار:

توضیحات


آموزش مجازی بهبود سیستم ها و روش ها

عناصر تشکیل دهنده سیستم
طبقه بندی سیستم
تعریف سیستم و روش
منابع انسانی در سیستم ها و روش ها
نظریه عمومی سیستم ها و نگرش سیستمی
تکنیک های مورد نیاز یک تحلیل گر سیستم
مراحل بررسی نمودار انجام کار

سیستم ها و روش های بایگانی

 

آقای دکتر علی میغی

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل در هر جایگاه سازمانی که قرار دارند،  کارمندان و مدیران منابع انسانی، فنی مهندسی، هیئت مدیره سازمان ها و ….