آموزش مجازی تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی(وبینار آنلاین)

7,600,000 

تاریخ : ١١ و  ١٨ آبان

مدرس : آقای رامین محمدی

 ساعت  : ١٣ _ ٩

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی :

١) معرفی و تشریح ترکیب های تجاری
٢) تئوری های تلفیق
٣) تهیه و ترازنامه تلفیقی در زمان تحصیل
٤) تهیه صورت های مالی تلفیقی یک سال بعد از تحصیل
٥) معاملات درون گروهی
٦) موارد افشا در تلفیق واحدهای تجاری