آموزش مجازی تکنیک های جذب و نگهداشت کارکنان

9,400,000 

تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای کیومرث محمودیان

ساعت  : ١٤ الی ١٨

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی تکنیک های جذب و نگهداشت کارکنان :

١) نیازها و توقعات متغیر کارکنان در بازار کار ایران
٢) چالش ها و فرصت های موجود در جذب کارکنان؛ ابزارها و تکنیک های جذب کارکنان
٣) اصول و فنون مصاحبه مبتنی بر شایستگی CBI روش هایی برای جذب نیروی کار متخصص
٤) امنیت فرهنگ سازمانی در جذب و نگهداشت کارکنان
٥) برنامه های حرفه ای برای توسعه حرفه ای کارکنان؛ اقدام های بعد از استخدام
٦) راهکارهای مهم برای مدیران در مواجهه با چالش ها و مسائل کارکنان
٧) عوامل موثر بر رضایت شغلی؛ توصیه های مهم برای مدیریت استرس
٨) نکات مهم انگیزشی و پاداش دهی به کارکنان؛ روش های ارزیابی عملکرد کارکنان
٩) راه های بازخورد سازنده برای بهبود عملکرد کارکنان
١٠) بررسی تاثیر نگهداشت کارکنان بر عملکرد و پایداری سازمان
١١) شناخت موانع و نیاز های نگهداشت کارکنان
١٢) اهمیت تعادل کار و زندگی و تاثیر آن بر نگهداشت کارکنان

١٣) نکات مهم برای ایجاد و ارتقای فرهنگ سازمانی موثر و جذاب
١٤) بررسی نیازهای سازمان منطبق بر تغییرات محیطی و فرهنگ


شما ممکن است به دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه استخدامی نیز علاقه مند باشید