آموزش مجازی اصول تهیه و تدوین قراردادها(وبینار آنلاین)

7,600,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای مهدی هنرمند
ساعت :  ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اصول تهیه و تدوین قراردادها  : 

١) تعاریف و مفاهیم
٢) ارکان قرارداد
٣) انواع قرارداد
٤) شرایط اساسی صحت قراردادها
٥) طرفین قراردادها
٦) موضوع قرارداد
٧) مدت و مبلغ قراردادها
٨) شروط قراردادی
٩) انحلال قراردادها
١٠) تضمین اجرای قرارداد و خسارات قراردادی
١١) عوارض قرارداد
١٢) فورس ماژور و حل اختلاف