وبینار آموزشی اصول تهیه و تدوین قراردادها

5,000,000 

تاریخ : 26 و 27 مهر
مدرس : آقای مهدی هنرمند
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : 2 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

• تعاریف و مفاهیم
• ارکان قرارداد
• انواع قرارداد
• شرایط اساسی صحت قراردادها
• طرفین قراردادها
• موضوع قرارداد
• مدت و مبلغ قراردادها
• شروط قراردادی
• انحلال قراردادها
• تضمین اجرای قرارداد و خسارات قراردادی
• عوارض قرارداد
• فورس ماژور و حل اختلاف