وبینار آموزشی انبارداری نوین

5,000,000 

تاریخ : 10 و 11 آبان
مدرس : آقای علی اکبر نجار
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

• کلیات زنجیره تأمین و لجستیک
• بهینه سازی سیستم لجستیک داخلی انبار
• انبار
• مفاهیم پایه
• اصول و استانداردها
• سیستم های قفسه بندی
• سیستم های جابجایی (MH)
• ماشین های گذاشت و برداشت بار
• ظروف
• انبارهای تمام مکانیزه AS / RS
• تولید به هنگام (JIT) و اهمیت آن در لجستیک