کتاب برنامه درسی محیط کار

220,000 

 • مفهوم برنامه درسی در محیط کار
 • عناصر برنامه درسی محیط کار
 • سناریوها و جهت گیری ها در برنامه درسی محیط کار

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: دکتر کورش فتحی واجارگاه – دکتر اباصلت خراسانی – هومن دوستی

41 در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول: مبانی و نظریه ها

 • فصل اول: مفهوم یادگیری در محیط کار
 • فصل دوم: مفهوم برنامه درسی در محیط کار
 • فصل سوم: تسهیل کننده ها، راهبردها و موانع
 • فصل چهارم: عناصر برنامه درسی محیط کار
 • فصل پنجم: سناریوها و جهت گیری ها در برنامه درسی محیط کار
 • فصل ششم: بسوی نظریه ای توصیفی در آموزش و بهسازی

بخش دوم: الگوهای برنامه درسی برای آموزش و بالندگی در محیط کار

 • فصل هفتم: مقدمه ای بر آموزش مبتنی بر بالندگی
 • فصل هشتم: الگوی دیکوم راهنمای تدوین یک برنامه درسی محیط کار
 • فصل نهم: الگوهای مفهومی برنامه درسی محیط کار
 • بخش سوم: استانداردها و مدل های تعالی بخش یادگیری در محیط کار
 • فصل دهم: استانداردهای برنامه درسی محیط کار
 • فصل یازدهم: مدل ها و جوایز تعالی برنامه درسی محیط کار


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-151-8

 

205 صفحه

 

دکتر کورش فتحی واجارگاه – دکتر اباصلت خراسانی – هومن دوستی

 

چاپ اول 1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg