کتاب برنامه درسی محیط کار

220,000 

 • مفهوم برنامه درسی در محیط کار
 • عناصر برنامه درسی محیط کار
 • سناریوها و جهت گیری ها در برنامه درسی محیط کار

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: دکتر کورش فتحی واجارگاه – دکتر اباصلت خراسانی – هومن دوستی

35 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب برنامه درسی محیط کار

بخش اول: مبانی و نظریه ها

 •  مفهوم یادگیری در محیط کار
 •  مفهوم برنامه درسی در محیط کار
 •  تسهیل کننده ها، راهبردها و موانع
 •  عناصر برنامه درسی محیط کار
 •  سناریوها و جهت گیری ها در برنامه درسی محیط کار
 •  بسوی نظریه ای توصیفی در آموزش و بهسازی

بخش دوم: الگوهای برنامه درسی برای آموزش و بالندگی در محیط کار

 •  مقدمه ای بر آموزش مبتنی بر بالندگی
 •  الگوی دیکوم راهنمای تدوین یک برنامه درسی محیط کار
 •  الگوهای مفهومی برنامه درسی محیط کار
 •  استانداردها و مدل های تعالی بخش یادگیری در محیط کار
 •  استانداردهای برنامه درسی محیط کار
 •  مدل ها و جوایز تعالی برنامه درسی محیط کار

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-151-8

 

205 صفحه

 

دکتر کورش فتحی واجارگاه – دکتر اباصلت خراسانی – هومن دوستی

 

چاپ اول 1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم