وبینار آموزشی انبـارداري صنعتـي

4,300,000 

تاریخ : 16 و 17 مهر
مدرس آقای علی بیات
ساعت :30;17- 30;13
تعداد جلسات : 2 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای وبینار آموزشی : 

• انبار و انبارداری
– تعاریف و واژه ها
– شرح سیستم
– انبارداری صحیح
– تعریف انبارهای متنوع
– انبارگردانی
• سیستم مدیریت انبار
– مدیریت و وظایف
– ماموریت سیستم انبار
– موجودی و اهمیت آن
– مراحل و روشهای کدگذاری
– استقرار کالا در انبار
• مدیریت انبارداری نوین
– سطوح انبارداری نوین
– مهندسی مجدد در انبار
– تکنیک های کنترل انبار
– مدیریت انبار قطعات
– الزامات انبار
– حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد
– سیستم تولید ناب
– بکارگیری سیستم Kanban
– بهبود و ساماندهی انبار