وبینار آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی براساس استاندارد ISO 17025

4,950,000 

تاریخ : 19 و 20 مهر
مدرس : آقای استاد محمد نظری
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : 2 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای وبینار : 

الف ) آشنائی با مبانی استاندارد ISO/IEC17025:2017
(بخش های اول، دوم و سوم مشتمل بر : دامنه – مراجع الزامی – اصطلاحات، تعاریف و واژگان)
ب‌) تشریح الزامات :
1- بخش چهارم استاندارد: الزامات عمومی مشتمل بر اصول بی طرفی و محرمانگی
2- بخش پنجم استاندارد: الزامات ساختاری
3- بخش ششم استاندارد: الزامات منابع مشتمل بر تسهیلات و شرایط محیطی، تجهیزات، برون سپاری و قابلیت ردیابی
4- بخش هفتم استاندارد: الزامات فرآیند
5- بخش هشتم استاندارد: الزامات سیستم مدیریت کیفیت
6- شرح مختصری از مفهوم عدم قطعیت اندازه گیری و نحوه محاسبه و تفسیر آن
7- تشریح مختصری از چگونگی ممیزی و آشنائی با فضای آن