وبینار آموزشی حسابداری صرافی

5,000,000 

 تاریخ :  17 و 24 آذر

مدرس : آقای مجتبی سوری

 ساعت  :    30;12- 30;8

تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره :

  آشنایی با کارکرد و عملیات صرافی ها
 حسابداری خرید و فروش ارز در صرافی
 مفاهیم موجودی ارزی و انبار در صرافی (بهای تمام شده و روشهای قیمت گذاری)
 استانداردهای حسابداری مرتبط با صرافی ها
 گزارشگری مالی
 مالیات و تکالیف قانونی صرافی ها