وبینار آموزشی مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

5,000,000 

تاریخ : 16 و 17 آبان
مدرس : آقای محمود صفری
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

مبانی و تعاریف اولیه مدیریت حقوق و مزایا
نظریه های حقوق و دستمزد
اهداف، اصول و مبانی نظامهای پرداخت (مزد ساعتی، کارمزدی، پاره وقت و . . . )
استراتژیهای پاداش
روشهای ارزیابی و ارزشیابی شاغلین
جبران خدمات کارکنان
نظامهای پرداخت کارانه
محاسبات حقوق و مزایای مشمولین قانون کار