آموزش مجازی نظام آراستگی سازمان 5S(وبینار آنلاین)

3,750,000 

تاریخ : ١٥ تیر
مدرس : آقای دکتر بهرام خان مختاری
ساعت : ١٣ _ ٩
تعداد جلسات : 1 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی نظام آراستگی سازمان 5S : 

• تعریف کایزن
• چرا نظام آراستگی
• تشریح مفاهیم و مزایای استفاده از 5S
• ساختار سازمانی 5S و کمیته های مربوطه
• S اول : ساماندهی
• S دوم : نظم و ترتیب
• S سوم : پاکیزگی
• S چهارم : استاندارد کردن فعالیت های آراستگی با تهیه دستورالعمل اجرایی
• S پنجم : فرهنگ سازی
• چک لیست
 های مربوط به عناصر 5S