آموزش مجازی گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری (وبینار آنلاین)

6,700,000 

 تاریخ :  ٣ و ١٠ آبان

مدرس آقای جلال براری

ساعت  :    ١٤ الی ١٨

تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری : 

١) شناخت انواع گزارش های اداری
٢) چگونگی نوشتن، ربط منطقی و تنظیم مطالب گزارش
٣) تفاوت گزارش با نامه
٤) ویژگی های گزارش شفاهی و کتبی
٥) ویرایش و نحوه ارائه گزارش
٦) شناخت انواع نامه های اداری
٧) نحوه تنظیم قراردادها
٨) شناخت سطوح ارتباط سازمانی
٩) نحوه ویرایش و پردازش نامه