وبینار آموزش گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری

4,300,000 

 تاریخ :  8 و 9 آذر

مدرس آقای علی آسمند

ساعت  :    30;17- 30;13

تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

• ارتباطات اداری
• انواع ارتباط
• انواع گزارش های اداری
• گزارش مختصر
• گزارش مفصل
• گزارش شفاهی و کتبی
• مراحل نوشتن گزارش کتبی
• اجزای گزارش
• عنوان نویسی ها
• موضوع گزارش
• مقدمه گزارش، سابقه گزارش ها، بیان مساله تنه گزارش
• روش نوشتن مشخصات امضا کننده
• پیوست ها
• محتوای گزارش
• املاء و علائم نشانه گذاری
• عدد نویسی
• قواعد دستور زبان فارسی