آموزش الکترونیکی سبک زندگی اسلامی

900,000 

سبک زندگی هر فرد و جامعه‌ای متأثر از نوع باورها و ارزش‌ها حاکم بر آن فرد و جامعه است. جهان‌بینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرایانه و سودمحورانه طبیعتاً سبک زندگی خاصی را پدید می‌آورند؛ همان‌طور که جهان‌بینی الهی و ارزش‌های کمال‌گرایانه و سعادت‌محورانه سبک خاصی از زندگی را شکل می‌دهند.

مقدار:

توضیحات


عفاف
کاهش طلاق
افزایش فرزندآوری
تاثیرات مخرب مواد مخدر بر زندگی فردی و اجتماعی
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

آقای رضا فتحی

مدت دوره آموزشی 8ساعت که معادل 2:20 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

 افراد علاقمند به موضوع 

سبک زندگی هر فرد و جامعه‌ای متأثر از نوع باورها و ارزش‌ها حاکم بر آن فرد و جامعه است. جهان‌بینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرایانه و سودمحورانه طبیعتاً سبک زندگی خاصی را پدید می‌آورند؛ همان‌طور که جهان‌بینی الهی و ارزش‌های کمال‌گرایانه و سعادت‌محورانه سبک خاصی از زندگی را شکل می‌دهند.