آموزش طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (PM تکمیلی)

9,200,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای علیرضا سلامی
ساعت :  ١٨ _ ١٤
تعداد جلسات : ٤ جلسه

ناموجود

توضیحات

آموزش طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات

١) تاریخچه نگهداری و تعمیرات و روند تکاملی آن
٢) رشد انتظارات از نگهداری و تعمیرات
٣) سیرتحولات در تکنیک های نت
٤) بهینه سازی سیستم نت
٥) طرح ریزی نت
٦) ساماندهی نت
٧) کنترل نت
٨) سیستم های اطلاعاتی نت (نمودارجریان داده ها)
٩) زیرسیستم های نت
١٠) RCM چیست
١١) اهداف RCM
١٢) پرسش های اساسی RCM
١٣) چهار استراتژی پایه ای نت
١٤) گام های اصلی تجزیه وتحلیل RCM
١٥) استانداردهای RCM و فعالیت های استاندارد در آن
١٦) مراحل آنالیز RCMبه کمک تکنیک FMEA
١٧) تحلیل خرابی ها به کمک RCM
١٨) بازنگری برنامه های نت
١٩) دستاوردهای حاصل از اجرای RCM