وبینار طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (PM تکمیلی)

4,950,000 

تاریخ : 23 و 24 مهر
مدرس : دکتر مجید عباسی
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : 2 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای وبینار : 

• تاریخچه نگهداری و تعمیرات و روند تکاملی آن
• رشد انتظارات از نگهداری و تعمیرات
• سیرتحولات در تکنیک های نت
• بهینه سازی سیستم نت
• طرح ریزی نت
• ساماندهی نت
• کنترل نت
• سیستم های اطلاعاتی نت (نمودارجریان داده ها)
• زیرسیستم های نت
• RCM چیست
• اهداف RCM
• پرسش های اساسی RCM
• چهار استراتژی پایه ای نت
• گام های اصلی تجزیه وتحلیل RCM
• استانداردهای RCM و فعالیت های استاندارد در آن
• مراحل آنالیز RCMبه کمک تکنیک FMEA
• تحلیل خرابی ها به کمک RCM
• بازنگری برنامه های نت
• دستاوردهای حاصل از اجرای RCM