کتاب اصول و فنون مذاکره

720,000 

در چند دهه ی گذشته به تبع گستردگی و تنوع ارتباطات خارجی و جهانی شدن امور، روابط خارجی و بین المللی ایران دامنه بسیار وسیعی پیدا کرده است. از جمله این تنوع،روابط خارجی و بین المللی روابط اقتصادی، صنعتی و بازرگانی کشور ما با سایر کشورها و اتحادیه های منطقه ای و جهانی است. این روند فزاینده به سرعت ادامه داشته و خواهد داشت.


 نویسندگان :  راجر فیشر              ویلیام یوری
  مترجم :      مسعود حیدری

ناموجود

توضیحات

اصول و فنون مذاکره

روش مذاکره مبتنی بر موضع گیری

روش مذاکره مبتنی بر اصول

اشخاص را از مسئله جدا کنید

روی منافع تمرکز کنید نه روی مواضع

برای تامین منافع متقابل حق انتخاب های متنوعی بیاندیشید

به استفاده از معیارهای عینی اصرار بورزید

اگر از شما قوی تر هستند چه کار باید بکنید؟

اگر وارد بازی مذاکره نشوند و منتظر بازی از طرف شما باشند چه کار باید بکنید؟

اگر طرف مذاکره دست به نیرینگ و ترفندهای ناشایست بزند چه باید کرد؟

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

2_40_6175_964_978
215 صفحه
 نویسندگان :  راجر فیشر              ویلیام یوری
  مترجم :      مسعود حیدری
چاپ بیست و هفتم   1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم