کتاب اینکو ترمز ٢٠٢٠ در تجارت بین الملل

1,400,000 

اینکو ترمز بین تجار کشورهای مختلف زبان مشترک و وحدت رویه ایجاد نموده و از این طریق موجب کاهش اختلافات و تعارض های تجاری شده است.


انتشارات آترا

 نویسندگان :         دکتر رحیم محترم                 زهرا قلی زاده

2 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب اینکو ترمز ٢٠٢٠ در تجارت بین الملل
اینکو ترمز چیست؟

موضوعات اساسی مورد بحث در اینکو ترمز

اینکو ترمز ٢٠٢٠

انتشارات آترا

3_60_6425_600_978
103  صفحه
 نویسندگان :         دکتر رحیم محترم                 زهرا قلی زاده
چاپ اول   ١٣٩٨

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم