کتاب تفکر سیستمی

105,000 

تفکر سیستمی و چگونگی شکل گیری آن

روش شناسی سیستمی برای درک پیچیدگی ها

رویکرد سیستمی برای مدیریت کارآمد


 نویسندگان :         سید جعفر مرعشی                      وحیده بلیغ                 علی غیاث آبادی

ناموجود

توضیحات

کتاب تفکر سیستمی

ضرورت به کار گیری تفکر سیستمی

چگونگی شکل گیری تفکر سیستمی

سیستم

روش شناسی سیستمی

تفکر سیستمی و کارآمدی

سامانه اجتماعی،راه کاری برای مدیریت کارآمد جامعه

ارزیابی تفکر سیستمی از نگاهی دیگر

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

5_007_275_600_978
176 صفحه
 نویسندگان :         سید جعفر مرعشی                      وحیده بلیغ                 علی غیاث آبادی
چاپ چهارم   ١٣٩٣

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم