کتاب حل مسائل سازمانی با استفاده از فنون مالی

39,000 

رشد و بالندگی هر جامعه ای در گرو دانایی و خرد اعضای آن است. به تعبیری دیگر یکی از خواسته های درونی هر فرد و جامعه ای تعالی و تقویت توان و ظرفیت فکری و ذهنی میباشد. تحقق این مهم به عوامل متعددی بستگی دارد.

مسائلی که در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرند شامل نقدینگی،هزینه و سرمایه گذاری ها خواهد بود. شاخص ها و راهکارهای ارائه شده در این کتاب در سازمان های صنعتی، خدماتی و عمومی با اندکی تغییرات قابل استفاده بوده و در صنایع دفاعی،خودرو سازی، شهرداری و بسیاری دیگر از سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است.

 نویسندگان :     حسین محمد پورزرندی            اسماعیل غفاری

5 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

حل مسائل سازمانی با استفاده از فنون مالی

بصیرت های مدیریتی

بصیرت استراتژیک

بصیرت مالی

بصیرت بازاریابی

بصیرت سیاسی

بصیرت منابع انسانی

بصیرت فنی

رویکرد کلینیکی در آموزش

مقایسه الگوهای یادگیری

تعریف و روش کار رویکرد کلینیکی

حل مسئاله نقدینگی با استفاده از رویکرد کلینیکی

مدیریت نقدینگی

انتشارات آریانا قلم

1_48_5759_964_978
170 صفحه
 نویسندگان :     حسین محمد پورزرندی            اسماعیل غفاری
چاپ اول   ١٣٨٧

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم