کتاب عصر جدید نوآوری

85,000 

مهمترین چالش امروز مدیران تدوین استراتژی های پیشرو و متمایز کننده سازمان از دیگران است. امروزه استراتژی های نوآوری و رشد از مهمترین رویکردهای تدوین استراتژی هستند که بیشتر سازمان های پیشرو در سراسر جهان با تبعیت از آنها جایگاه ممتازی را در عرصه ی رقابت برای خود فراهم نمدوه اند.


 نویسندگان :    سی کی پراهالاد           ام اس کریشنان
  مترجم :          محمدرضا عاطفی

ناموجود

توضیحات

آموزش تهیه و تدوین طرح های کسب و کار

کتاب عصر جدید نوآوری

تحول در کسب و کار

فرآیندهای کسب و کار

رویکردهای تحلیلی

معماری فنی برای نوآوری

سیستم های قدیمی؛موانعی بر سر راه ارزش آفرینی

مدیریت تنش میان کارایی و انعطاف پذیری

پیکربندی پویای استعدادها و مهارت ها

برنامه کاری برای مدیران؛ تمرکز بر نوآوری

انتشارات عصر جدید نوآوری

5_4789_04_964_978
269 صفحه
 نویسندگان :    سی کی پراهالاد           ام اس کریشنان
  مترجم :          محمدرضا عاطفی
چاپ اول   1388

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم