کتاب مدیریت تحول

330,000 

مدیریت بر بنگاه های اقتصادی و سازمان های گوناگون دیگر، تنها با عنایت به شرایط و به اقتضای محیط بیرونی و درونی موسسات و متناسب با تغییر و تحولات موضوعیت پیدا میکند. براساس همین واقعیت است که مسائل ناظر بر کسب و کار، از محیط درونی و اطراف سازمان ها و حتی گستره ملی فراتر رفته و بعد بین المللی یافته است.


 نویسنده :   اصغر زمردیان

ناموجود

توضیحات

مدیریت تحول

زمینه های دانش و محیط مدیریت تحول

تحول نظریه های مدیریت و پارادایم در حال تکوین

سرشت پویای محیط امروزی سازمان ها

زمینه های بنیادین مدیریت تحول

گرایش نوین مدیریت

فرهنگ سازمانی،بستر تحول

استراتژی های تغییر و تحول سازمان

استراتژی های تحول سطح خرد

رهبری تحول و سازمان های یادگیرنده

سازمان ها و گروه های یادگیرنده

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

6_13_6175_964_978
241 صفحه
 نویسنده :   اصغر زمردیان
چاپ سیزدهم   1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم