کتاب مرگ مدیریت مدرن ؛ رهبری در دنیای جدید بی نظم

150,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب مرگ مدیریت مدرن

استراتژی

بازاریابی

قدرت

پول

اطلاعات

دانش

سازمان ها

تغییر

کارکنان

مدیران

رهبران

 

انتشارات اندیشه های گوهربار

1_9092_04_964_978
280 صفحه
 نویسنده  :      جو آون
 مترجم  :        سهراب خلیلی شورینی
چاپ اول   1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم