بسته آموزشی غیر حضوری بودجه ریزی عملیاتی

3,000,000 

محتوای بسته آموزشی :

 • كتاب
 •  Power Point

7 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی بودجه ریزی عملیاتی

مخاطبان دوره آموزشی :

کلیه مدیران و کارشناسان مالی سازمانها و دستگاه های اجرایی دولتی و صنایع

اهداف آموزشی دوره :

نظام بودجه ریزی عملیاتی با هدف نتیجه محوری این سند مالی تلاش میکند با پیوند اعتبارات بودجه ای به نتایج اقدامات دولت به اهداف صرفه جویی ، شفافیت ، کارایی و اثر بخشی بودجه دست یابد.

مهم ترین ویژگی های این اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی :

 • تضمین و تحکیم پاسخگویی در سطوح مختلف مدیریتی و تحقق رویکرد خروجی محوری
 • اعطای اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید خروجی های مورد نظر
 • ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات و تصمیم گیری در رابطه با ارزیابی عملکرد مدیران
 • تولید اطلاعات مدیریتی و مالی شفاف برای تصمیم گیری در رابطه با افزایش، کاهش و تخصیص اعتبارات بودجه ای
 • رهایی از روزمرگی و نیل به سمت برنامه ریزی بلند مدت و هزینه کرد براساس برنامه
 • افزایش توانمندی مدیران در مدیریت منابع مالی ، فیزیکی ، انسانی و اطلاعاتی
 • کاهش فساد و رانت خواری در سطوح مختلف اجرایی و تصمیم گیری

مباحث آموزشي:

 • سیر تکامل نظام های بودجه ریزی در دنیا
 • برنامه ریزی در نظام بودجه ریزی (عنصر اصلی اول مدل)
 • تحلیل هزینه ها و هزینه یابی محصول در نظام بودجه ریزی عملیاتی (عنصر اصلی در مدل)
 • مدیریت عملکرد در نظام بودجه ریزی عملیاتی  ( عنصر اصلی سوم مدل)
 • مدیریت تغییر نظام بودجه ریزی از شکل سنتی به عملیاتی (عنصر اول توانمند ساز مدل)
 • نظام پاسخگویی (عنصر دوم توانمندساز مدل)
 • نظام انگیزش (عنصر سوم توانمندساز مدل)
 • روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران
 • نتیجه گیری
 • فهرست جداول و شکل ها

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم