کتاب هنر برنامه ريزی كوانتومی – درس هایی از تأثیر فیزیک کوانتوم بر مدیریت

290,000 

 • تفکر و برنامه ریزی کوانتومی
 • تفکر فراتر از دوگانگی
 • فصل ششم خطای ادراک زمان و مکان

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجمین: مسعود بينش – سیما مهذب حسینیان

 

45 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

هنر برنامه ريزی كوانتومی

 • فصل اول برنامه ریزی مبتنی بر یادگیری
 • فصل دوم از فیزیک کوانتوم تا تفکر و برنامه ریزی کوانتومی
 • فصل سوم تفکر فراتر از دوگانگی
 • فصل چهارم عدم قطعیت گریزناپذیر
 • فصل پنجم قصد، اقدام، و واقعیت
 • فصل ششم خطای ادراک زمان و مکان
 • فصل هفتم جهان های متعدد
 • فصل هشتم تفکر و برنامه ریری در حوزه همه احتمالات
 • فصل نهم سازمان به عنوان سیستم انرژی
 • فصل دهم رشد شخصی، تفکر و برنامه ریزی کوانتومی
 • نتیجه گیری: تغییر، خلاقیت و نوآوری
 • فصل تکمیلی: برنامه ریزی بر پایه سناریو

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

218 صفحه

 

مسعود بينش – سیما مهذب حسینیان

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم