آموزش مجازی اصول مدیریت و سرپرستی مقدماتی(وبینار آنلاین)

6,700,000 

تاریخ :  ٦ و ٧ آبان

مدرس : آقای سید امین اسماعیلیان

ساعت :   ١٤ الی ١٨ 

تعداد جلسات : ٢ جلسه 

آموزش آنلاین مدیریت و سرپرستی تکمیلی

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اصول مدیریت و سرپرستی مقدماتی :

١) از شکل گیری سازمان ها تا ضرورت و اهمیت مدیریت و سرپرستی
٢) تعاریف و انواع سازمان و مدیریت و سرپرستی
٣) انواع مهارت های مدیریت و سرپرستی در سازمان
٤) ویژگی های اخلاقی مدیر و سرپرست ایده آل
٥) اصول مدیریت و سرپرستی در سازمان(مقدماتی)
٦) مسئولیت پذیری(اصل اول)
٧) مسئولیت های مرتبط با کار و محیط کار(اصل دوم)
٨) چطور رئیس مان را مدیریت کنیم؟
٩) دلایل عدم موفقیت مدیران و سرپرستان
١٠) جمع بندی و نتیجه گیری